فهرست وزیران دولت طالبان

بسمه تعالی
دیروز دولت به اصطلاح فراگیر و همه شمول طالبان اعلام شد.

همه‌ی ارکان دولت از میان اعضای طالبان برگزیده شدند؛ خلیفه (امیرالمؤمنین)، نخست وزیر، دو معاون نخست وزیر، هیجده وزیر از مجموع بیست وزیر (از اعضای طالبان قوم پشتو) (قوم پشتو ۴۲ درصد جمعیت دارد) و یک وزیر (از اعضای طالبان قوم تاجیک) و یک وزیر (از اعضای طالبان قوم ازبک). رئیس بانک مرکزی هم پشتو است. از قوم هزاره و شیعیان (با جمعیت حدود ۲۴ درصد) هيچ کس.
این دولت، به هیچ وجه و اصلا فراگیر نیست بلکه نسبت به اقوام و مذاهب مختلف همه شمول هم نیست. البته طالب شمول است.

دوستان از بنده بهتر می‌دانيد که اندک آشنایی با حقوق عمومی و به خصوص حقوق اساسی کشورها، نشان می‌دهد که سیستم حکومت طالبان درواقع، همان سیستم حکومت عربستان سعودی است منتها با این تفاوت که در رأس هرم قدرت در عربستان پادشاه قرار دارد و در سیستم حکومت طالبان، خلیفه (امیرالمؤمنین). در هردو، مردم جایگاهی ندارند و همه‌ی ارکان قدرت در کنترل عمال پادشاه و خلیفه است.
برخلاف سیستم حکومت در جمهوری اسلامی ايران که هرچند در رأس هرم قدرت، رهبر قرار دارد اما از نظر مقبولیت مبتنی بر انتخابات است نه براساس گزینش از بالا؛ چنانکه هیچ وقت رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مقام معظم رهبری انتخاب نمی‌شود بلکه توسط مردم برگزیده می‌شود. علاوه بر اینکه حتی خود رهبر هم توسط آرای مردم با واسطه برگزیده می‌شود.

✍️ محمد داود کریمی ۱۶ شهریور ۱۴۰۰